about

Apolita Czech Republic

DIY punk against racism, sexism, homophobia and other forms of oppression.

contact / help

Contact Apolita

Streaming and
Download help

Track Name: Nepřizpůsobuj se // Do not fall in line
nenech se zastrašit xenofobní většinou
vedlejší roli nenech si vnutit
jen ty víš kdo jsi - kdo jsi byl-kým chceš být
nikdy jsi nebyl tím za koho tě chtěli

neboj se projevit, zanech stopy za sebou
nenech se umlčet pořád jsi to ty
dokud se nepodřídíš, zůstáváš člověkem
nevzdej se a ukaž že tu jsi

nepodléhej a ukaž že žiješ
že nejsi součást jejich lží

jejich slepá závist pro kouzlo tvé osobnosti
kterou dávno ztratili, nezbylo jim nic
jejich slepá závist pro tvoje výjmečnosti
teď výří prach, házejí kameny

není jen jedna pravda-ta jejich
není jeden způsob jak životem projít
žij svůj život jak jsi chtěl
neběží tvůj život mezi řádky pravidel

i když by chtěli nikdy nepodléhej
nezapadneš do hloubky jejich lží
nestaneš se jedním z těch co šíří nenávist
pro svoje pohodlí, pro větší zisk

nenech se zotročit primitivní většinou
falešnou pravdu nenech si vnutit
nedej si ukrást co máš ,co chceš
cíl nemusí být smrt

jako hvězdy na září z šedi
hlasy svobodných duší - tak slyšíš?
hlasy jež jsou vidinou lepší budoucnosti
bez závisti zrozené lží a nepravdou

dokud není umlčen bouřící se hlas
dokud je slyšet protest
než spoutají tvoji volnou duši
osobnost není navždy pryč a ztracená

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Do not be intimidated by xenophobic majority
Do not let you to be imposed into minor role
Only you know who you are - who you were - who you want to be
You've never been the one they wanted you to be

Do not be afraid to express, leave footprints behind
Do not let to be silenced, it's still you
until you wont obey, you are staying human
do not give up and show that you're here

Do not succumb and show that you live
that you are not part their lies

their blind envy for the charm of your personality
which they lost long ago, nothing left
their blind envy for your exceptionality
Now swirling dust, throwing stones

there is not only one truth - their
There is not another way to go through life
live your life the way you wanted
Your life does not run between the lines of the rules

even if they want - never succumb
do not fit to a depth of their Lies
do not become one of those who spread hatred
for your convenience, for more profit

Do not be enslaved by primitive majority
Do not let the false truth be forced to you
do not let them to steal what you have, what you want
Your goal may not be death

like stars shining from the gray
Track Name: Uvězněná mysl // Imprisoned mind
povstaň a řekni co za sebou máš?
promarněný roky co jsi prožil
vzpomínáš na ideály, teď uprosřed davu
uzavřel jsi cestu ven a čas plynul


stal jsi se tím kdo dřív se ti hnusil
děláš teď všechno to co nemáš rád
zapadnout k lidem , který nezajímáš
stalo se tvým cílem dávno umíráš
zahodil jsi svoji možnost sám sebou být
zaprodal jsi se navždy konzumnímu stádu
čas už nevrátíš, měl jsi ale volbu
za svoji lenost změnil jsi svobodu

uvězněný ve svým těle
s mříží v hlavě vidíš svět
jak se jí máš navždy zbavit
nehledáš už odpověď
jak trávíš teď tenn tvůj život?
konzumuješ uvnitř stáda
v iluzi blahobytu
tělo sílí mysl strádá

stal jsi se tím kdo dřív se ti hnusil
děláš teď všechno to co nemáš rád
zapadnout k lidem , který nezajímáš
stalo se tvým cílem už dávno umíráš
zahodil jsi svoji možnost sám sebou být
zaprodal jsi se navždy konzumnímu stádu
čas už nevrátíš, měl jsi ale volbu
za svoji lenost změnil jsi svobodu

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rise up and tell us what you lived through
wasted years You've lived
remember the ideals're,now in the middle of the crowd
You closed a way out and the time passed

you become the one you have abhorred before
you're doing everything what you do not like
fit to people who do not care
it happened to be your goal - long dying
You threw off your opportunity to be himself
You sold out forever to consumerist herd
you can´t turn back time, but you had the choice
You´ve changed your freedom for your laziness

uvězněný ve svým těle
s mříží v hlavě vidíš svět
jak se jí máš navždy zbavit
nehledáš už odpověď
jak trávíš teď tenn tvůj život?
konzumuješ uvnitř stáda
v iluzi blahobytu
tělo sílí mysl strádá

trapped in your body
with bars in the head, you see the world
how you can get rid of it forever
not looking for answers
How do you spend your life?
konzumuješ within the herd
the illusion of welfare
body is getting stronger
the mind suffers

you become the one you have abhorred before
you're doing everything what you do not like
fit to people who do not care
it happened to be your goal - long dying
You threw off your opportunity to be himself
You sold out forever to consumerist herd
you can´t turn back time, but you had the choice
You´ve changed your freedom for your laziness
Track Name: Zbaveni života // Deprived of life
je to snad jen sen nejtemější z nočních můr
probudím se ráno do jinýho světa ?
z atmosféry neznámýho hororu
snažím se vzbudit ale to už se stalo,

vidím to co nechci a co je schováváno
vidím v jasným světle co je člověk zač
vidím to co nikdo nikdy neměl spatřit
zdálky slyším dětskej pláč

nová zbraň
moc v krutých dlaních
světlo nepřichází
tma staletá
život v poutech
výrobou odpadu
víra v dobro umírá

obraz doby ukryt
hradbou chladu
ochráněná pravdou
která může ven
v nezájmu se ztrácí skutečnost temná
realitu vidíme jen tu kterou chcem

probudit a rozhlídnout co se vlastně děje
co temná pravda, a co ještě sen
kolik nářku bolesti stála další kapka
z moře odpadu, ze samýho dna

pouta bolesti lidskost utlačená
co zbylo z jejich svobody?

zlomená kost, co krysy ohlodali
co zbylo z jejich svobody?

sraženej vaz lebka proražená
co z bylo z jejich svobody?

smrt - jistota jediná
to zbylo z jejich svobody

to zbylo z jejich svobody!!!

nezbývá už tlolik co k žití je třeba
nezbývá naděje, nevidí cíl
s životem stroje za kůrku chleba
smíření, spoutaní, trpící

s bolestí v těle s ranami v srdci
prosí o milost, plyne každý den
nikdo nevidí, nikdo nechce slyšet
nářky vězňů v továrně na bolest

//////////////////////////////////////////////////////////////

Is is just a dream? Darkest of nightmares?
will I wake up in the different world?
from atmosphere of strange horror
I try to wake up, but it has already happened,

I see what I do not want and what is hiding
I can see what a person is in bright light
I see what no one had ever seen
from a distance I hear a baby crying

new weapon
power in the hands of cruel
light does not come
dark century
Life in handcuffs
production of waste
faith in good is dying

image of this period hidden
wall of cold
protecting the truth
which can get out
dark reality is dissapering in the lack of interest
we see only the reality which we want

wake up and look around what is actually happening
What is the dark truth, and what is still a dream
How much pain, mourning - another drop
from the sea of waste, from the very bottom


bonds of pain, oppressed humanity
what's left of their freedom?

broken bone, the rats gnawed
what's left of their freedom?

broken neck skull punctured
What was their freedom?

death - the only certainty
this's left of their freedom

this's left of their freedom

there is not enough,you need for living
no hope, they don´t see a goal
with the life of the machine for a crust of bread
reconciliated, bound, suffering

pain in the body with wounds in the heart
begs for mercy pass every day
nobody sees, nobody wants to hear
complaints of prisoners in a factory pain
Track Name: Tolerance
Netolerance kvetoucí s dobou
nenávist plodící násilí
na špatných místech hledáme chyby
hledáme jen rozdíly

těžká je volba jít vlastní cestou
závist ta sílí uvnitř nás
dvě strany mince a žádná čistá
přestat mlčet nejvyšší čas


kam až zajde lidská krutost
kde už jsou hranice třetího světa
původ barva- z čeho jde strach?
co je důvod k nenávisti
nejde poznat skrze obal
nesoudit jen podle vnějšku
zavrhnout utlačit
odsoudit to co je nám cizí

R:

------------------------------------
tonoucí v záplavě vzteku
předsudky co nás ničí- nezkoušíme zastavit
chybí vůle pro soužití
chybí vůle pochopit

--------------------------------
kam až zajde lidská krutost

původ barva- z čeho jde strach?

nejde poznat skrze obal

zavrhnout utlačit v zájmu s vých činů

zavrhnout utlačit zničit

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Intolerance blooming with time
hatred breeds the violence
We look for errors in the wrong places
Only looking for differences

hard is the option - to go their own way
envy that resides within us
Two sides of the coin and no one clean
stop being silent - the time is nowwhere human cruelty can go
where are borders of the third world
the origin, the color- what's scary?
what is the reason to hate
one can not be determined through the cover
not judging just by the outside
reject, squeeze
condemn what is strange to us

R:

------------------------------------

drowning in a flood of anger
prejudices which destroys us - trying to stop
no will for coexistence
no will to understand

--------------------------------
where human cruelty can go
the origin, the color- what's scary?
one can not be determined through the cover
reject, in order to suppress their actions
reject, suppress, destroy
Track Name: Consuming kids
Jak přežít ve světě
kde je další generace
oběťmi ziskuchtivých
bezcitných bytostí

bez kapky lítosti pod nátlakem vyší moci
s pocitem štěstí se možnost volby vytrácí

jak málo stačí k ovládnutí
k vytvoření nových snů
co všechno dá se zničit
co všechno budou muset opustit

směřováni na cestu lemovanou utrpením
tvořeni pro život bez skutečnýho cíle
falešná radost nevinných dětských očí
jednou se změní v slzy plné zoufalství

příliš -krutá hra
-------s cizím štěstím
-------tak se ptám
proč dál jen přihlížíme?

tak proč? proč máme strach řídit svůj osud
tak proč? proč nebráníme potomky vlastní
proč? dáváme prostor dalšímu zisku
proč? řídíme se do propasti

tak kráčí za svým novým snem, za svým novým ideálem
v náboženství spotřeby-- se změní jejich životy
lež závist lhostejnost pak budou jejich priority
lež závist a lhostejnost- stáváme loutkami

s pocitem štěstí za novým cílem
vedeni k záhubě od prvních dnů
zbaveni radosti, zbaveni dětsví
která, která? generace
která ,která? dokáže čelit
naděje, na návrat ještě zbyde
snad....

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

How to survive ina world
where next generation is
victim of greedy
and emotionless beings

without a drop of remorse under duress major power
with a feeling of happiness is a choice disappearing

how little it takes to dominate
to create new dreams
what can be destroyed
how much they will have to leave

routing on path lined with suffering
formed for life with no real goals
false joy of innocent children's eyes
once it turns to tears full of despair
too cruel game
------- with one's happiness
------- I ask
Why we keep just standing by?

why? Why do we fear control our own destiny
why? Why we don´t protect our own descendants
Why? give an opportunity for further profit
Why? We're going into the abyss

so they walked for their new dream, for their new ideal
religion in consumption - their lifes will change
lie, envy, indifference will be their priority
lie envy and indifference-we become puppets

with a feeling of happiness for a new goal
led to the destruction from their first days
deprived of joy, deprived of childhood
wchich, which? generation
which, which? could face
hope to return willremain
perhaps ....
Track Name: Pod tíhou vlastní viny // Under the weight of your own guilt
kolik nenávistných slov jsi zplodil
bez náhledu dovnitř vlastního já

soudíš pod tíhou své viny
kolik slov zášti kolem sebe pliveš

na základě lží svoji pravdu tvoříš
soudíš pod tíhou své viny

seješ kolem nenávist, zrozenou ze lží
hledáš další senzaci pak prodáváš ji dál,

soudíš a nehledáš kde zrodily se věty
zplozené lží ,sebrané z prachu
srážející na kolena,táhnoucí ke dnu
tebe však minou - šíříš je dál

šíříš a nevidíš kde škodí kde ničí
nevidíš kde ukončili životy něčí
zárodky zla uvádíš v život
jak můžeš se nazvat nevinným?

jak můžeš ?
jsi vinen!!

jak můžeš žít bez svědomí?
jak můžeš žít s vědomím?
tak jak?

podívej se na sebe kritickým pohledem
zamysli se hluboce kde jsi právo vzal
až někdy pochopíš jak dívat se na svět
ucítíš pocit pocit provinění

nejde se odprostit od díla zkázy
nejde schovávat odvrácenou tvář
v davu jsi králem v nitru vězeň
jednou se vrátí všechno co jsi vykonal
jsi vinen!!

///////////////////////////////////////////////////////////////

how many words your hate begat
without an insight into the inner self

you judge under the weight of your own guilt
How many words of hatred do you spit around

on the basis of lies you create the truth
you judge under the weight of your guilt

you sow hatred around - born of lies
you are looking for another sensation, then selling it on

you judge and not looking for where sentences were born
begotten lies, gathered from the dust
pushing you on your knees, pulling down
However, you have been missed - you spread them further

You spread then and dont see where they harm, where they ruin
you can not see where they ended someones life
the seeds of evil you bring in life
How can you call it yourself innocent?

how cab you?
you are guilty!!

How can you live without conscience?
How can you live with the knowledge?
so how?

Look at yourself with a critical eye
Think deeply, where you took just
once you´ll understand how to see the world
you will feel a sense of guilt

You can not get away from the work of destruction
You can not hide the dark side
in the crowd, you are the king, prisoner inside
once -everything you've done - will return
you're guilty!
Track Name: Bez boje není svobody (a nikdy nebylo) // There is no freedom without fight (and never was)
otrokem cizím se od zrodu stáváš
to co ti řekli za pravdu máš
obrazem svobody nechal jsi se zmást
jaká je ta skutečná musíš poznat sám

není jasnou věcí, že v poutech neumíráš
není jasnou věcí,že ráno můžeš vstát
snad víš, pasivitou nedosáhneš
života jež ovládáš sám

bojuj ať dál jsi strůjcem
svobodný, pán svých dnů
nenech vlastní existenci
ovládat mocí

slepá cesta- nevíš komu věřit
slepá cesta - nevede dál

nikdo nemá právo za tebe se rozhodovat
nikdo nemůže za tebe tu žít
nesvobodná myšlenka která tě oklamala
stejně rychle jako už tolikrát
nikdo nemá právo za tebe se rozhodovat
nikdo nemůže za tebe tu žít
nesvobodná myšlenka která tě oklamala
stejně rychle jako už tolikrát
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
There is no freedomwithout fight (and never was)

Someones slave from birth you become
what they told you, you take as the truth
image of freedom let you be fooled by
What is the trth you have to know yourself

is not an obvious thing that you are not dying in handcuffs
is not an obvious thing that you can wake up in the morning
You know that, do not achieve passivity
life, that you control yourself

fight to be the instigator
free, master of your days
Do not let existence
be controled by power

dead end-you do not know who to trust
dead end - does not lead away

no one has right to decide instead of you
No one can live here for you
unfree idea that fooled you
as fast as many times before
no one has right for you to decide
No one can live here for you
unfree idea that fooled you
as quickly as it often did
Track Name: Prodej lži // Sale of lies
nová doba novej sen
všechno se snad jenom zdá
v jakým světě to žijem
pravdu nikdo nehledá

nová doba nová doba
všichni jdeme jako stádo
nová doba nová doba
média nám diktují

ztrácíme se v informačním šeru
pravdu nikdo nehledá už dávno
konzumujem skutečnost vyrobenou
pravda je někde zabita, pohřbena
jediná naděje sami hledat
jediná možnost - vlastní pomoc
všem lžím co se na nás valí
je už čas říci DOST!

obraz světa vytvořen ať vidíme jen co je třeba
v pozadí je skryto co nikdy nesmí ven

nikdy nesmí nikdo spatřit
skutečný svět

//////////////////////////////////////////////////////////////

A new time, a new dream
s is probably all just a dream
In what world we live in.
Nobody is looking for the truth

New age, new time
we all go as a herd
New age, new time
media dictates

lost in the gloom of information
Nobody is looking for the truth a long time ago
we consume manufactured reality
the truth is somewhere crucified, buried
only hope to look for ourselves
the only option - self-assistance
all the lies that are coming at us
is it time to say enough!

picture of the world created let's see just what is needed
In the background is hidden, what never be let out

No one can never see
the real world
Track Name: Pozůstatek člověka // Remainder of human
řekni sám co jsi cítil
když tví bratři umírali
vzpoměn jak ti bylo
když jsi prvně zabíjel
když jsi zmáčkl poprvé
spoušť na své zbrani
byl jsi na dráze smrti
kde nikdy není vítěze

už víš ...nikdy nebude
navždy budeš vědět - že nemůžeš vyhrát
můžeš....můžeš se jen zůčastnit
závodu do pekel, vítěz je vždy smrt

............mám z tebe strach
............mám z tebe strach


vzpomínáš
často jste šli spolu
se smrtkou
často proti sobě
v odhodlání s nenávistí se zbraní v ruce
ovládán a přesvědčen její hru jsi hrál

....tak co z tebe zbylo??
zůstals ještě člověkem nebo už jen stroj?
továrna na smrt bez srdce bez citu
nemyslící bytost mačkající spoušť

Měl jsi všechno a taky nic
sedíš sám za oponou strachu
v divadle prázdno tma a ticho
nikdo tě nevidí jsi hercem z prachu

upadáš v zapomění zůstáváš
s bílou vlajkou, už nemáš co ztratit
vnitřní válka v tobě, navždy
už se nikdy nedá vzdát

vnitřní válka v tobě navždy
už se nikdy nedá vzdát

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Say what you feel
when your brothers daying
Remember, how you feel
when you killing first time
when you push trigger
on your weapon first time
you was on the track of death
where is no winner ever

Now you know....never will be
You will know forever-than you can't win
you can...you can get involved
race to hell, death is winner ever

I'm scared of you
I'm scared of you

You remember....
if you often go together
with dead...
often in oposite
determinate with hate,with weapon in the hand
Controled and confident you played her game

..what's left of you?
remained 're still human?
Or are you just a machine?
Factory of death,without heart
without emotin
mindless creature pulling trigger

You had all and nothing too,
Today you sit behind curtain of fear
There is empty, dark and silence in the theatre
alone you get lost in the dust

You fall to the oblivion alone and alone
with white flag, you don't have
what you can lost
war in you, you can't surrender ever
war in you, you can't surrender ever
Track Name: Nevěř nikomu, kdo ti chce vládnout // Do not trust anybody who wants to rule you
Nevěř!! Že není jiná možnost měnit
Nevěř!! Falešným úsměvům

nevěř, tak nevěř dalším lžím
nevěř spasitelům s falešnou tváří
pokus rozbít tvůj vzdor
vnutit pocit že jsi něco změnil

vládnout je zotorčit připoutat k zemi
vládnout je ovládat ničit a lhát
nedávej souhlas k okupaci osobnosti
nevzdej šanci vyjádřit nesouhlas
nevěř v instatní blahobyt
nedej se chytit do pasti
zdánlivá volba menšího zla
je stále stejnou pohádkou
se stejným koncem...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Do not believe that there is no other possibility to change
Do not trust false smiles

do not trust, so do not trust another lies
do not trust saviors with a false face
attempt to break your defiance
to impose a feeling that you changed something

to rule is to enslave, fasten to the ground
rule is to control and destroy lie
Do not consent to the occupation of personality
do not give up a chance to express disapproval
do not believe in instant prosperity
Do not let yourself fall into the trap
The apparent choice of the lesser evil
is always the same fairy tale
with the the same end ...
Track Name: Vrah bez tváře // Killer without face
Nemá v ruce, nemá zbraň
přesto denně zabíjí
kolik životů už vyhaslo?
co všechno má na svědomí
hry za zdí a bez pravidel
tahaní za nitky - loutek živých
ten kdo hraje zůstane navždy
bez trestu a bez viny!

vrah co nemá zbraň denně zabíjí
nejde ho zastavit a nedá se chytit
zjevil se dávno nechce se vrátit
bere životy neviných lidí
nikdo to neumí zastavit
nikdo nevíme co máme dělat
v hloubce se topí poslední síly
ptáme se jak, ptáme se všichni jak

očištěn a zbaven hříchů
jak utěšit brečící lidi
kterým vzal naději, určil osud
odsoudil a nestal se viným

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

He don't have weapon in the hand
he killing yet
how many lives burn out?
what is responsible for?
Games behind the wall, without rules
It is pulling the strings of live pupets
Who playing this, stay innocent
and scot-free forever

killer without weapon killing every day
we can't stop him, we can't catch him
he appear to us a long time ago,
he don't want go back
no one can't stop it
no one knows what we must do
last power drowing in the deep
we asking how? all of us askining how?

cleaned and freed from sins
who will console all crying people,
which took hope and determinate their destiny
and doomed them